ورود به سایت
برگزاری  دومین  جلسه درون و برون سازمانی کارگروه حمایت و تاب آوری در سکونت گاههای غیر رسمی و حاشیه نشین   در بهزیستی استان اردبیل
08 اردیبهشت 1400

برگزاری دومین جلسه درون و برون سازمانی

در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توجهات فوق العاده به آسیب های اجتماعی به ویژه در مناطق حاشیه نشین وسکونت گاههای غیر رسمی، کار گروه های ...
خبر های تصویری