ورود به سایت
رفاه و تربیت بدنی
30 فروردین 1395

رفاه و تربیت بدنی

فعالیت های اداره رفاه و تربیت بدنی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
بودجه
30 فروردین 1395

بودجه

فعالیت های اداره بودجه معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
امور فنی و ساختمان
30 فروردین 1395

امور فنی و ساختمان

فعالیت های اداره امور فنی و ساختمان معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
امور حقوقی
30 فروردین 1395

امور حقوقی

فعالیت های اداره امور حقوقی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
اداره نیروی انسانی و پشتیبانی
30 فروردین 1395

اداره نیروی انسانی و پشتیبانی

  فعالیت های اداره نیروی انسانی و پشتیبانی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
اداره امور مالی
30 فروردین 1395

اداره امور مالی

فعالیت های اداره امور مالی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
خبر های تصویری