ورود به سایت
» » » بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی

در تاریخ : 08.12.94
نظرات : 0
بازدیدها : 3 985


بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاری1394

خشونت علیه زنان مخصوصاً همسرآزاری شامل چهار نوع خشونت؛ جسمی، جنسی، روانی و مالی، پدیده جدیدی نیست که محصول دوران مدرن باشد بلکه از همان زمان تشکیل خانواده در جوامع سنتی به نحو بارزی وجود داشته و زنان در طول تاریخ مورد استثمار جسمی، روانی، جنسی و مالی قرار گرفته اند. در دوران مدرن مخصوصا از اواسط قرن بیستم و پس از پایان جنگ جهانی دوم افزایش خودآگاهی زنان از یک سو و تلاش انجمن ها و نهادهای بشردوستانه از سوی دیگر منجر به افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به تعدی های انجام گرفته به زنان شده است که در نتیجه این آگاهی و تلاش ها زنان در صدد ایفای حقوق از دست رفته خود برآمده اند و تلاش نموده اند تا نهاد خانواده را به سمت تساوی حقوقی هدایت نمایند و نهادهای بشردوستانه با برجسته نمودن نقش جلوگیری از خشونت علیه زنان در سلامت روحی و اخلاقی جامعه تلاش مضاعفی در راستای برقراری تساوی حقوقی زنان و مردان انجام داده اند. تحقیق حاضر به بررسی خشونت علیه زنان با تأکید بر پیشگیری از همسرآزاری در سطح مناطق شهری و روستایی استان اردبیل در تابستان 1394 پرداخته است.

در تحقیق حاضر مبنای ما بررسی خشونت علیه زنان از منظر1100 نفر از زنان متأهل مناطق شهری و روستایی استان با استفاده از تکنیک نمونه گیری طبقه ای می باشد.

نتایج پژوهش نشان دادند؛ میزان همسر آزاری در کلیه مناطق شهری و روستایی استان اردبیل 29.6 درصد می­باشد. با بررسی ابعاد خشونت علیه زنان مشخص شد؛ خشونت مالی با 33.2 درصد بیشترین نوع خشونت علیه زنان و خشونت فیزیکی با 27.2 درصد کمترین نوع خشونت اعمال شده علیه زنان درسطح استان می باشد. همچنین در این تحقیق خشونت روانی علیه زنان حدود 29 درصد و خشونت جنسی حدود 29.2درصد در سطح استان اردبیل برآورد گردیده است

با توجه به گزارش تحقیق نیز میانگین طول مدت ازدواج در استان 16 سال می باشد که بیشترین میزان این مورد مربوط به مرکز استان اردبیل با 20.2 سال و کمترین میزان مربوط به مناطق روستایی خلخال با 9.2 سال می باشد. همچنین نتایج جدول نشانگر این است که میانگین سن ازدواج در خانواده های مورد بررسی در استان 19.6 سال است که این میزان تقریبا در تمامی مناطق استان مشابه هم بوده و تفاوت معناداری از این حیث مشاهده نمی شود.

در باب میانگین تعداد فرزندان خانوارهای استان، میانگین تعداد فرزندان نیز نشان داد خانواده ها با میانگین زندگی 16 سال دارای 2.08 فرزندهستند که از منظر سیاست های کشوری در باب توسعه جمعیت الگوی مطلوبی به شمار نمی رود در این بیشترینمیزان مربوط به شمال شهر اردبیل(محلات وحدت، سلمان آباد، میر اشرف و...) با 2.61 فرزند وکمترین میزان مربوط به مناطق روستایی خلخال با 1.4 فرزند می باشد البته در باب تببین علل کمبود فرزند در مناطق روستایی خلخال می توان به میانگین کم سال های ازدواج به عنوان یکی از دلایل اشاره نمود اما سیاست های فرهنگی و اقتصادی در این بین بی تأثیر نمی باشد.

در بحث ازدواج (اجباری یا اختیاری) نتایج بدست آمده نشان داده که حدود 18 درصد از ازدواج های در خانواده های مورد بررسی از نوع اجباریو بقیه از نوع اختیاری بوده است که در این بین مناطق روستایی شهر اردبیل با 38 درصدازدواج اجباری بدترینوضعیت را از این لحاظ به خود اختصاص داده است و شهر گرمی با 6/3درصد از این لحاظ در بهترین وضعیت استانی قرار دارد.

دربحث ازدواج فامیلی نتایج نشان داده که حدود 31 درصد از خانواده های پيمایش شده زوجین دارای نسبت فامیلی با همدیگر بوده اند در این بین بیشترین میزان نسبت فامیلی بین زوج ها مربوط به شمال اردبیلبا 9/53درصد بوده است که ضروری است در این زمینه تدابیر مربوط به آزمایشات ژنتیک در این منطقه مورد توجه ويژه قرار گیرد. همچنین کمترین میزان نسبت فامیلی بین زوج های مورد بررسی مربوط به شهرستان نیربا 5/12درصد بوده است.

در بحث تشابهات پایگاه خانوادگی زوجین(اقتصادی، فرهنگی، آداب و رسوم، تحصیلات زوجین و طبقات اقتصادی خانواده) نتایج کلی بررسی این متغیر نشان داد میزان تشابه پایگاه خانوادگی خانواده های مورد بررسی با 3.08بالای حد متوسط قرار دارد که شهرستان کوثردر این بین با 3.5 دارای بالاترین میزان تشابه و شمال اردبیلبا 2.62 دارای پایین ترین میزان تشابه پایگاهی بود.

در بحث خشونت مالی، میانگین خشونت مالی علیه زنان در سطح استان 33.2می باشد، در بین مناطق مختلف استان ؛مناطق روستایی خلخالو مناطق روستایی پارس آباد دارای بیشترین میزان خشونت مالی و مناطق روستایی گرمی دارای کمترین خشونت مالی بوده اند.

دربحث میزان تحریک شوهر از جانب همسردر خانواده های مورد بررسی درحدود 42 درصد قرار دارد از این حیث شهر گرمی مطلوبترینعملکرد و شهرستان نیر ، بدترینعملکرد را داشته اند.

. هر چند دلایل متعدد و بی­شماری بعنوان علل خشونت علیه زنان و همسرآزاری معرفی شده و از سوی اندیشمندان مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده اند، اما در پژوهش حاضرتأثیر متغیرهای نوع روابط قدرت در خانواده، دخالت خویشاوندان ، میزان تحریک شوهر ، تراکم صمیمیت زوجین ، اعتماد بین زوجین، یادگیری خشونت در خانواده، جامعه پذیری جنسیتی و ناسازگاری پایگاه خانوادگی زوجین، به عنوان متغیرهای تأثیر گذار اصلی، بر روی همسرآزاری مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی نیز، متغیرهای فوق در مجموع توانسته اند 50 درصد از تغییرات همسرآزاری را تبیین نمایند. همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره تأثیر متغیرهای فرعی تحقیق ؛ مدت زمان ازدواج، سن ازدواج، میزان درآمد خانوار، میزان تحصیلات زن و میزان تحصیلات مرد بر میزان همسر آزاری مورد سنجش قرار گرفته است که در این زمینه نتایج نشان داده اند؛ متغیرهای فرعی تنها قادر به تبیین حدود چهار درصد از تغییرات متغیر تابع؛ همسرآزاری بوده و نقش چندانی در همسرآزاری نداشته اند. بطور کلی مطالعه حاضر نشان داد؛ در میان علل گوناگون همسرآزاری، خشونت علیه زنان ریشه در دو پدیده فرهنگی؛ مردسالاری و عدم استقلال مالی زنان دارد و تا زمانی که مردسالاری به نفع تساوی حقوقی در خانواده حل نشود و تا زمانی که زنان از توانمندی های لازم به منظور کسب استقلال مالی برخوردار نشوند به نظر می رسد همچنان خشونت علیه زنان به انحاء مختلف اعمال خواهد شد. بنابراین ضروری است هر گونه تلاشی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان در دو بعد؛ سست نمودن ریشه های مرد سالاری در جامعه به نفع تساوی حقوقی زن و مرد از یک سو و ایجاد زیربناهای لازم برای توانمندی زنان به منظور کسب تمکن مالی زنان از سوی دیگر مبتنی باشد.

علاوه بر دو پیشنهاد فوق، با توجه به این امر که متغیر میزان تحریک شوهر از سوی همسر بر اساس نتایج تحقیق نقش زیادی در افزایش همسرآزاری داشته است، اکیدا توصیه می شود زنان از انجام مواردی همچون؛ ارزیابی شوهر خود با ديگران و مقایسه لایه بیرونی خانواده های دیگر با لایه درونی خانواده خود اجتناب نمایند و متولیان امر نیز در این زمینه آموزش های لازم را ارائه دهند، چرا که با کنترل این متغیر می توان شاهد کاهش 18 درصدی میزان همسر آزاری در جامعه بود.

 

بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود
خبر های تصویری